Informacje ogólne

Zdjęcie przedstawiające budynek Wrocławskiego Centrum IntegracjiCelem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podnieść motywację do pracy osób bezrobotnych lub podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy.

Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych.  Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są psycholodzy specjalizujący się w pracy z osobami niezatrudnionymi. Ma to na celu wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować.

Aktywizacja zawodowa to podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy przyuczające do zawodu. We Wrocławskim Centrum Integracji realizowane są kursy obsługi komputera. Możliwe jest także skorzystanie z kursów przyuczających do takich zawodów, jak: pracownik administracyjno-biurowy, pracownik porządkowy-konserwator i wielu innych. Ponadto, ważną częścią aktywizacji zawodowej jest wsparcie ze strony doradcy zawodowego lub możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych u pracodawcy.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Wrocławskiego Centrum Integracji zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

Wrocławskie Centrum Integracji funkcjonuje od  stycznia 2016 r. w wyniku likwidacji Centrum Integracji Społecznej (na mocy Uchwały Nr XVIII/351/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 26.11.2015 r.). Powołane zostało w ramach struktury samorządu Wrocławia.

Od 26.11.2015 r. Wrocławskie Centrum Integracji funkcjonuje jako jednostka budżetowa podległa Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podstawą prawną funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Integracji jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.. 

Wrocławskie Centrum Integracji jest również instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu) działającą na terenie Gminy Wrocław. Zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako:

  • agencja poradnictwa zawodowego
  • agencja doradztwa personalnego
  • agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.