Reintegracja zawodowa i społeczna

Uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Według ustawy są to:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja

 1. Złożenie wniosku we Wrocławskim Centrum Integracji
 2. Zaopiniowanie wniosku przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata
 3. Przyjęcie do Wrocławskiego Centrum Integracji (podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego)

Zasady uczestnictwa

 1. Tygodniowy czas pobytu nie może być krótszy niż 30 godzin i nie dłuższy niż 40;
 2. Wrocławskie Centrum Integracji zapewnia uczestnikom:
  • bezpłatne szkolenia w ramach grupy zawodowej
  • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy z tytułu codziennych zajęć w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (wypłata wolna od zajęć komorniczych)
  • opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
  • szkolenia BHP
  • ubezpieczenie NNW
  • umiejętność obsługi komputera
  • wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika
  • badania lekarskie
  • odzież roboczą i obuwie robocze
  • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
  • środki ochrony indywidualnej
  • codzienny posiłek
  • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie
  • wspólne wyjścia / wycieczki / spotkania okolicznościowe

Reintegracja zawodowa

 • W ramach kursów zawodowych profile: pracownik porządkowy – konserwator, pracownik terenów zieleni
 • Dodatkowo indywidualnie dobrana ścieżka szkolenia zawodowego dostosowana do możliwości i potencjału zawodowego uczestnika
 • Reintegracja zawodowa występuje w dwóch formach: zajęcia teoretyczne oraz praktyczna nauka umiejętności zawodowych
 • Współpraca z wrocławskimi placówkami w zakresie prowadzenia zajęć zawodowych
 • Uczestnictwo w zadaniach „Stop mowie nienawiści”, usługi gospodarcze, usługi porządkowe, pielęgnacja terenów zieleni
 • Trening poszukiwania pracy

Reintegracja społeczna

 • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • Konsultacje indywidualne
 • Trening gospodarowania własnymi środkami
 • Trening umiejętności obsługi komputera
 • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnieńgrupy wsparcia
 • W zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą prawnym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia wspieranego
 • Bank Wymiany Usług i Kompetencji
 • Wyjścia integracyjne
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych
 • Promowanie wolontariatu

Kontakt

Zespół ds. reintegracji społeczno-zawodowej
pokój nr 31 lub 16

tel. kom. 500 054 670
tel. 71 782 35 15 lub 71 782 35 22
e-mail:
reintegracja@wci.wroclaw.pl