Wrocław na językach świata

Logo projektu społecznego Wrocław na językach świataWrocław to czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Corocznie przyjeżdżają tu dziesiątki tysięcy osób różnych narodowości. Podejmują pracę oraz naukę często nie posługując się językiem polskim. Brak znajomości języka może stanowić dla nich barierę w wielu aspektach życia codziennego.

Wielu obcokrajowców przebywających we Wrocławiu nie stać na korzystanie z płatnych lekcji języka polskiego oferowanych m.in. przez szkoły językowe. Wyzwaniem dla Miasta stało się zorganizowanie bezpłatnej nauki języka polskiego dla kilkuset osób rocznie. Innowacyjną odpowiedzią na te potrzeby jest uruchomienie w 2016 roku programu społecznego „Wrocław na językach świata”. W ramach programu mieszkańcy Wrocławia jako wolontariusze uczą obcokrajowców języka polskiego.

Realizatorem programu jest Wrocławskie Centrum Integracji (WCI) – jednostka samorządowa znajdująca się w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia, z ponad 19-letnim doświadczeniem m.in. w realizacji projektów, szkoleń oraz działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Wrocławia (w tym również osób z doświadczeniem migranckim lub uchodźczym).

Wrocławskie Centrum Integracji stworzyło platformę internetową (www.wnjs.pl), za pomocą której mieszkańcy Wrocławia mogą zgłosić się jako wolontariusze chcący uczyć języka polskiego, natomiast obcokrajowcy mogą aplikować jako „uczniowie” chcący skorzystać z pomocy wolontariusza w nauce języka polskiego.

Spotkania językowe odbywają się w tandemach lub większych grupach (w zależności od preferencji wolontariusza oraz „ucznia”) w formie stacjonarnej lub online. Od mieszkańców Wrocławia pomagających w nauce języka polskiego nie wymaga się doświadczenia w nauczaniu. Dla wolontariuszy organizowane są cyklicznie bezpłatne szkolenia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego prowadzone przez doświadczonych lektorów. W siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji utworzono biblioteczkę materiałów edukacyjnych do nauczania języka polskiego jako obcego, z której wolontariusze oraz „uczniowie” mogą wypożyczyć podręczniki, ćwiczenia i gry planszowe.

W wysoko oceniany program społeczny, niezbędny dla potrzeb lokalnej społeczności, zaangażowały się podmioty publiczne, niepubliczne i prywatne. Podmioty te (partnerzy) udostępniają bezpłatnie ponad 60 miejsc, w których spotykają się tandemy i grupy językowe. Miejscami nauki są m.in. restauracje, kawiarnie, siedziby organizacji pozarządowych, lokale udostępniane przez uczelnie wyższe, kościoły, związki wyznaniowe oraz przez biznes i samorząd.

Od września 2016 roku (rozpoczęcie realizacji programu) do połowy roku 2023 zgłoszenia przysłało ponad 4500 obcokrajowców z ponad 90 krajów świata oraz ponad 1300 mieszkańców Wrocławia-wolontariuszy. Tandemy i grupy językowe spotkały się ponad 22 000 razy poświęcając na naukę ponad 33 000 godzin. W wolontariat zaangażowani są również byli „uczniowie”, którzy poznali język polski w stopniu umożliwiającym im pomoc w nauce innym obcokrajowcom. Wielu wolontariuszy to pracownicy wrocławskich urzędów czy uczelni wyższych.

O możliwościach włączenia się do udziału w programie społecznym „Wrocław na językach świata” informują media społecznościowe, plakaty, ulotki, spoty radiowe i telewizyjne. Wrocławskie Centrum Integracji organizuje spotkania lub bierze udział w spotkaniach, podczas których prezentowane są założenia programu.

Inicjatywa samorządu w formie programu społecznego „Wrocław na językach świata” spotyka się z wysoką oceną mieszkańców Wrocławia z uwagi na jej potrzebę, niskie koszty finansowe, szeroki zasięg, budowanie wizerunku wrocławian jako społeczności otwartej na przybyszów.

Obcokrajowcy korzystający z bezpłatnej nauki języka polskiego w ramach programu „Wrocław na językach świata” podkreślają fakt, że wrocławianie są gościnni, otwarci na osoby z innych kultur i wyznań. Doceniają to, że wrocławianie poświęcają swój czas by przygotować się i uczyć języka polskiego. Buduje to wzajemne zaufanie. Atutem programu jest częsty bliski kontakt i wzajemna możliwość poznania siebie i swoich potrzeb. Początkowe relacje „nauczyciel-uczeń” przeobrażają się często w trwałe przyjaźnie. Wrocławianie, NGO i biznes wspólnie z samorządem realizują program potrzebny dla lokalnej społeczności. Obcokrajowcy pogłębiają swoje zaufanie do lokalnej społeczności i instytucji jaką jest samorząd Wrocławia.

W programie uczestniczą dorośli mieszkańcy Wrocławia bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną. Program wyrównuje szanse obcokrajowcom – mieszkańcom Wrocławia, zgłaszającym potrzebę posługiwania się językiem polskim, a głównie osobom, którym brak środków na opłacenie lekcji języka polskiego utrudnia naukę i pracę. Udział w programie ułatwia poznanie Wrocławia i jego mieszkańców. Spotkania z wolontariuszami pozwalają na przełamanie barier językowych, kulturowych i religijnych. Uczniowie-obcokrajowcy skorzystali z wielu tysięcy godzin nauki języka polskiego, co pozwoliło im lepiej funkcjonować w sferze zawodowej i w szkole/na uczelni. Awansują i lepiej zarabiają. Korzystają z dostępu do kultury i uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym, przyczyniając się do rozwoju miasta.

Program społeczny „Wrocław na językach świata” jest finalistą międzynarodowego konkursu „Innowacje w Polityce 2019” (nominacja w kategorii „społeczność lokalna”).

W styczniu 2020 r. program został zaprezentowany w Paryżu na międzynarodowym forum wysokiego szczebla ds. migracji i integracji zorganizowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Prezentacja cieszyła się wielkim uznaniem m.in. ze strony ambasadora Polski oraz europejskich mediów i organizacji.

Kontakt

pokój nr 2b (parter)
tel. +48 504 799 356
e-mail:  kontakt@wnjs.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa programu „Wrocław na językach świata”