UCHWAŁA NR XVIII/351/15
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Integracji.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, późn. zm. )) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm. )) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Z dniem 27 listopada 2015 r. stawia się w stan likwidacji samorządowy zakład budżetowy – Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu, zwany dalej zakładem budżetowym.
2.Dniem likwidacji zakładu budżetowego, o którym mowa w ust. 1, jest dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 2. 1.Likwidatorem zakładu budżetowego jest Dyrektor Centrum Integracji Społecznej.
2.Likwidator realizuje czynności likwidacyjne zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4.
3.Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego;
2) zamknięcie ksiąg rachunkowych;
3) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych;
4) zarchiwizowanie akt i dokumentów;
5) sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i zobowiązań.
4.Szczegółowy harmonogram czynności likwidacyjnych określi Prezydent Wrocławia w drodze Zarządzenia.

§ 3. 1.Likwidowany zakład budżetowy, zamyka księgi rachunkowe na dzień zakończenia likwidacji, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. )).
2.Nie później niż trzy miesiące po dniu likwidacji zakładu budżetowego sporządza się bilans.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2016 r. tworzy się jednostkę budżetową – Wrocławskie Centrum Integracji, przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.

§ 5. 1.Mienie likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., przejmuje jednostka budżetowa, o której mowa w § 4 uchwały.
2.Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego, według stanu nad dzień likwidacji, przejmuje jednostka budżetowa, o której mowa w § 4.
3.Z dniem 1 stycznia 2016 r. Wrocławskie Centrum Integracji staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. )).

§ 6. Wrocławskie Centrum Integracji, będące jednostką budżetową, prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 7. Wrocławskiemu Centrum Zdrowia nadaje się Statut, określający cele, zadania, organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.