Zrealizowane projekty

Wrocławskie Centrum Integracji (poprzednio – Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu) jest jednostką z bogatym doświadczeniem w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych a służących reintegracji zawodowej i społecznej. Poniżej przedstawiamy projekty, które były organizowane przez naszą jednostkę od 2006 r. i zakończyły się sukcesem.

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym (2006 – 2008)

Projekt skierowany był do długotrwale bezrobotnych mieszkańców Wrocławia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne powyżej 36 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bezdomnych przebywających na terenie Wrocławia. Celem było kompleksowe wsparcie w odzyskaniu lub nabyciu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych oraz umożliwienie nawiązanie kontaktu z pracodawcami oraz przygotowuje do podjęcia samozatrudnienia.

Praca na własny rachunek (2008 – 2010)

Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo kobiet , nieaktywnych zawodowo osób po 45 roku życia. Celem głównym Projektu było zwiększenie motywacji i rozwój kompetencji umożliwiających samozatrudnienie w formie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia.

Wrocławski Klub Kompetencji (2008 – 2011)

Projektem aktywizujący osoby nie zatrudnione i zamieszkałe na terenie Wrocławia. Celem głównym projektu było zminimalizowanie barier oraz rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych ułatwiających wejście lub powrót na rynek pracy 80 osób – w tym 40 kobiet, 24 osoby powyżej 45 r. ż. i 24 osoby niepełnosprawne.

Wrocławski Ośrodek Ekonomii Społecznej (2008)

Istotą Projektu było upowszechnianie rezultatów wypracowanych przez Partnerstwo MUFLON, szerokie propagowanie idei ekonomii społecznej, rozpowszechnienie wiedzy z tego zakresu oraz popularyzacja skutecznych rozwiązań walki ze zjawiskiem bezrobocia i wykluczenia społecznego. Celem projektu było upowszechnianie wypracowanych rezultatów wspierania rozwoju sektora przedsiębiorczości społecznej w rejonie Dolnego Śląska, przejawiający się w powstawaniu i rozwoju spółdzielczości socjalnej, a także we wzroście wiedzy dotyczącej tych zagadnienia.

Droga do zatrudnienia (2009 – 2011)

Projekt skierowany był do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i mogą mieć problem z wejściem/powrotem na rynek pracy. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 150 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia. Uczestnicy poprzez udział w kursach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe, organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej oraz staże i zajęcia u pracodawców, zwiększyli swoją szansę na rozpoczęcie pracy.

Moda na pracę (2009 – 2011)

Projekt skierowany był do 150 niezatrudnionych kobiet, mieszkanek Wrocławia (w rozumieniu KC), a w szczególności kobiet po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, głównie osób młodych, bez doświadczenia zawodowego, kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienia 150 niezatrudnionych mieszkanek Wrocławia.

Do zatrudnienia 1 krok (2010 – 2012)

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, poprzez szereg kompleksowych działań, tj. kurs poruszania się po rynku pracy, kurs umiejętności psychospołecznych, zajęcia organizowane w ramach Punktu Rozwoju Umiejętności, kurs obsługi komputera, kurs zawodowy, w jednej z wybranych grup.

Edukacja i praca bez barier (2011 – 2014)

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodych, niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia. Projekt obejmował takie formy wsparcia, jak kurs kompetencji osobistych i społecznych, kurs uniwersalnych komptenecji zawodowych, kurs językowy, kurs komputerowy, kurs zawodowy, staż u pracodawców, kurs samoobrony dla kobiet, stypendium stażowe, posiłek. Ponadto w projekcie można skorzystać z usług prozdrowotnych, kafejki internetowej, udziału w imprezach było kulturalnych, porad specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, doradcy kariery, kursu e-learningowego dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Europrzedsiębiorca 45+ (2011 – 2013)

Celem projektu było przygotowanie 60 nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych mieszkańców Wrocławia po 45-tym roku życia do rozpoczęcia i prowadzenia przez minimum 12 miesięcy własnej działalności gospodarczej w branżach wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, poprzez udział w szkoleniach, doradztwie indywidualnym i grupowym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla minimum 54 z nich.

Połączeni sportem (2011 – 2014)

Projekt realizowany był w partnerstwie pięciu podmiotów: Dolnośląskiej Federacji Sportu (Lider projektu), Dolnośląskiego Instytutu Doradczego, WKS Śląsk, Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, Gminy Wrocław (w jej imieniu zadania partnera realizował CIS). Projekt obejmował komplementarne i różnorodne formy wsparcia, w tym atrakcyjne szkolenia (społeczne i zawodowe), wolontariat sportowy, staże/zajęcia reintegracji zawodowej u wybranych pracodawców.

Praca bez barier (2011 – 2013)

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna niezatrudnionych, niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia. Projekt zrealizowany został w formie 6 edycji szkoleniowych, z ktróych każda trwała w zależności od wyboru ścieżki szkoleniowej od 2 do 5 miesięcy i obejmowała takie formy wsparcia, jak m. in. kursy: kompetencji interpersonalnych, poruszania się po rynku pracy, językowy, komputerowy, „Prawo a niepełnosprawni”, doradztwo indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, informatyk, prawnik), staże u pracodawców.

Centrum Aktywnych (2012 – 2015)

Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liderzy coachingu – nowe metody pracy z seniorami (2012 – 2013)

Celem głównym projektu było podniesienie gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej u 90 osób pracujących w wieku 50-64 lata, pracujących lub mieszkających na Dolnym Śląsku wiążących karierę zawodową z pracą w „ białym sektorze”, poprzez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy z osobami starszymi.

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym (2012 – 2014)

Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu było wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej – klientek gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Nowa przystań (2012 – 2013)

Projekt skierowany był na integrację społeczną i zawodową cudzoziemców, przygotowanie obywateli państw trzecich do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie polskim, zapoznanie cudzoziemców z kulturą i mentalnością Polaków w celu wdrożenia w życie społeczne kraju i usunięcia bariery obcości, wzmocnienie potencjału zawodowego i społecznego cudzoziemców w nowym dla nich środowisku.

Standaryzacja działalności wrocławskich organizacji pozarządowych (2012 – 2014)

Celem projektu było zwiększenie jakości realizacji działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich organizacji pozarządowych w okresie od lipca 2012 do marca 2014 roku.

Dobry start (2013 – 2014)

Głównym celem projektu byłot wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównywanie deficytów 15 bezrobotnych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez ich udział w zajęciach reintegracji społeczno – zawodowej oraz zatrudnieniu wspieranym.

Dzienny opiekun – domowy system opieki (2013 – 2014)

Projekt skierowany był do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu zostały przeszkolone osoby, które chciały podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).

Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy (2014 – 2015)

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Gminę Wrocław. Miał na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawę zdolności adaptacyjnych na polskim rynku pracy 150 obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, wydarzenia o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym oraz promowanie pozytywnego wizerunku migranta – pracownika wśród społeczeństwa przyjmującego. Działania na rzecz obywateli państw trzecich były prowadzone w formie szkoleń, warsztatów, wsparcia doradczego i wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizującym. Ich celem było wzmocnienie potencjału zawodowego i zdolności adaptacyjnych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających we Wrocławiu.

Nowy wymiar zatrudnienia (2016)

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i adresowany był do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.

Społecznie Odpowiedzialny Wrocław (2016 – 2019)

Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”, realizowany w okresie: sierpień 2016r. – styczeń 2019r. zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa). Wartość projektu: 1 799 097,12 zł
Liderem projektu było Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie. Partnerami w projekcie były: Gmina Wrocław, w imieniu której projekt realizuje Wrocławskie Centrum Integracji, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, Consorzio Solidarieta Sociale Oscar Romera (partner ponadnarodowy). Celem głównym projektu było zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne, poprzez wypracowanie i wdrożenie w okresie 01 sierpnia 2016r. – 31 stycznia 2019r. modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. Lokalny Program Rozwój Ekonomii Społecznej (LPRS), dzięki wymianie informacji, wiedzy i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn.  Consortiasupportinggrowth of social enterprises”.

Akcja Integracja! (2017 – 2018)

Projekt „Rodzice na start” realizowany w okresie: listopada 2018r. – września 2020r. jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 8. Rynek pracy; Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego: Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – projekt horyzontalny ). Wartość projektu: 1 313 013,26 zł. Liderem projektu jest Gmina Wrocław, w imieniu której projekt realizuje WCI. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenia 10 Punktów Opieki Dziennej i zapewnienie opieki dla ok. 50 dzieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 kandydatów na opiekunów dziennych chcących podjąć pracę.

Aktywni bez barier (2017 – 2019)

Celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej.

Wrocław na językach świata (2016 – bezterminowo)

Od września 2016 r. WCI realizuje program społeczny „Wrocław na językach świata”. W ramach programu Wrocławianie jako wolontariusze uczą obcokrajowców mieszkających i pracujących we Wrocławiu posługiwania się językiem polskim. Celem programu jest zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców, a co za tym idzie ułatwia im funkcjonowanie w środowisku pracy oraz we wrocławskiej społeczności.

RAZEM można więcej (2018 – 2020)

Projekt „RAZEM można więcej” realizowany w okresie: październik 2018r. – wrzesień 2020r. zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja: Poddziałanie 9.1.2 Aktywne Integracja). Wartość projektu: 2 775 200,70 zł. Liderem projektu jest Gmina Wrocław, w imieniu której projekt realizuje WCI. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Wsparciem objętych zostanie 216 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin. Działania projektowe realizowane będą w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno – zawodowej każdego uczestnika.

Rodzice na start! (2018 – 2020)

Projekt „Rodzice na start” realizowany w okresie: listopada 2018r. – września 2020r. jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 8. Rynek pracy; Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego: Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – projekt horyzontalny ). Wartość projektu: 1 313 013,26 zł. Liderem projektu jest Gmina Wrocław, w imieniu której projekt realizuje WCI. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenia 10 Punktów Opieki Dziennej i zapewnienie opieki dla ok. 50 dzieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 kandydatów na opiekunów dziennych chcących podjąć pracę.

Projekt inwestycyjny „Utworzenie dziennego domu pomocy i klubu integracji społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu” (2017 – 2020)

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych (ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z uzależnieniami) oraz Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa, a także przebudowę Wrocławskiego Centrum Integracji. Projekt jest inwestycją o charakterze infrastrukturalnym. Zakres projektu obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Skoczylasa na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy (do 30 miejsc), Klubu Integracji Społecznej oraz przebudowę siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji. W wyniku prac utworzone zostały sale: warsztatów integracyjnych, konsultacji indywidualnych oraz pracownia ceramiczna. Pozwoli to na rozszerzenie działań dążących do przywrócenia osób, znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i prywatnej, nieaktywnych zawodowo (będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) na rynek pracy poprzez reintegrację zawodową i społeczną.

Centrum Kompetencji (2020 – 2023)

Celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Wsparciem objętych zostanie 252 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin. W ramach reintegracji społecznej realizowane były formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności intra- i interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania społecznego w formach zajęć grupowych tj.: warsztaty kompetencji społecznych, trening obywatelski, warsztaty Zdrowy Styl Życia, „Wspólny czas” (eventy, pikniki, dni otwarte), domowy mini warsztat, reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne), arteterapia. Dodatkowo uzupełnieniem były konsultacje indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień, prawa, spraw socjalno – bytowych. W ramach reintegracji zawodowej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych tj.: warsztaty reintegracji zawodowej w trzech obszarach zawodowych: pracownik obsługi klienta, opiekun osoby zależnej, pracownik remontowo – budowlany, warsztaty poruszania się po rynku pracy, trening obsługi komputera, kursy zawodowe kwalifikacyjne, staże u lokalnych pracodawców.