Informacje ogólne

Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy.

Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych.  Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są psycholodzy specjalizujący się w pracy z osobami niezatrudnionymi. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować.

Aktywizacja zawodowa polega na podnoszeniu kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy przyuczające do zawodu. We Wrocławskim Centrum Integracji realizowane są kursy obsługi komputera. Możliwe jest także skorzystanie z kursów przyuczających do takich zawodów, jak: pracownik administracyjno-biurowy, pracownik porządkowy-konserwator i wielu innych. Ponadto, ważną częścią aktywizacji zawodowej jest realizowane we Wrocławskim Centrum Integracji poradnictwo indywidualne prowadzone metodą coachingu.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Wrocławskiego Centrum Integracji zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

Wrocławskie Centrum Integracji powstało 1 stycznia 2016 r. w wyniku likwidacji Centrum Integracji Społecznej (na mocy Uchwały Nr XVIII/351/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 26.11.2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Integracji). 

Wspomniane wyżej Centrum Integracji Społecznej zostało powołane przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 15 listopada 2005 roku jako gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 6942/05). W związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych z dniem 31 grudnia 2010 r., Centrum Integracji Społecznej z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniło formę organizacyjno-prawną na samorządowy zakład budżetowy (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1694/10 z dnia 14.10.2010 r.). 

Podstawą prawną funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Integracji jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.. 

Wrocławskie Centrum Integracji jest również instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu) działającą na terenie Gminy Wrocław. Zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako:

  • agencja poradnictwa zawodowego
  • agencja doradztwa personalnego
  • agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.