Informacja o przetwarzaniu danych osobowych / Information on processing personal data / Інформація про захист персональних даних

🇵🇱

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@wci.wroclaw.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej oraz ewentualnych kontaktów z Panią/Panem, na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).

W związku z tym, że w ramach korespondencji z Wrocławskim Centrum Integracji zostały przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć poprzez kontakt z Administratorem na wskazane dane kontaktowe.

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: adresaci/nadawcy korespondencji z Panią/Panem, Inspektor Ochrony Danych u Administratora, kadra kierownicza Wrocławskiego Centrum Integracji, pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji , Administrator Systemu Informatycznego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w korespondencji z Wrocławskim Centrum Integracji jest dobrowolne, przy czym w przypadku, gdyby w związku z prowadzoną z nami korespondencją lub kontaktami doszłoby do powstania innego celu lub podstawy przetwarzania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie powiadomiony.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 miesiąca po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem, z zastrzeżeniem akapitu powyżej.

🇬🇧

We hereby inform you that Wrocław Integration Centre (Wrocławskie Centrum Integracji) with its seat in Wrocław (53-611), ul. Strzegomska 49, e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. no. 71 782 35 11 is the Controller of your personal data. 

Data Protection Officer e-mail: iod@wci.wroclaw.pl

Your personal data will be processed for the purpose of e-mail correspondence or contacts with you, based on the data voluntarily provided by you (Article 6 (1) letter. a) of GDPR). Due to the fact that in the correspondence with Wrocław Integration Centre you have provided us with your personal data, you have the right to: 1) request from the Controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability and to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 2) lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the Chairman of the Personal Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); You may withdraw the consent for processing your personal data by contacting the Controller, see contact details above. 

Expected recipients of your personal data are: sender and receiver of correspondence with you, Controller’s Data Protection Officer, managing staff the Controller, employees of Wrocław Integration Centre (Wrocławskie Centrum Integracji), volunteers, system administrator. 

Your personal data will not be transferred to a third country or international organization and it will not be processed automatically or be subject to profiling. 

Providing your personal data in the correspondence with Wrocław Integration Centre is voluntary, however in the event that with reference to the above correspondence or contacts another purpose or basis of processing arises, you will be informed about it. 

The data provided by you will be processed by the Controller for the period of 1 month after terminating the correspondence or contacts with you, save for the paragraph above.

🇺🇦

На підставі ст. 13 пар. 1 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування директиви 95/46 /WE (далі: RODO), ми хотіли б повідомити вам, що:

Адміністратором ваших персональних даних є організаційна одиниця Вроцлавської ґміни – Wrocławskie Centrum Integracji з місцезнаходженням у Вроцлаві (53-611) за адресою: вул. Strzegomska 49 (далі: Адміністратор), e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl, тел. 71 782 35 11, факс 71 782 35 12.

Контактні дані уповноваженого із захисту даних: iod@wci.wroclaw.pl.

Ваші персональні дані будуть використані Адміністратором, щоб надати вам підтримку в рамках реінтеграційної діяльності, в рамках статутної діяльності Вроцлавського Інтеграційного Центру відповідно до § 6 розд. 1 і 4 Статуту Вроцлавського Інтеграційного Центру (постанова № XVIII / 351/15 Вроцлавської Міської Ради від 26 листопада 2015 р.), тобто відповідно до ст. 6 розд.  1 літ.  c) RODO (обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на адміністратора) та ст.  6 розд.  1 літ. д) RODO (обробка необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних), а в частині обробки — т.зв.  конфіденційні дані, зазначених у ст.  9 розд.  1 RODO (зокрема дані про стан здоров’я) – відповідно до ст.  9 розд. 2 літ.  б) RODO.

У випадках, зазначених у RODO, ви маєте право на: 1) доступ до змісту цих даних та їх виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право на заперечення, вимагання припинення обробки та передачі даних, а також якщо обробка персональних даних відбувається на підставі згоди – право відкликати її в будь-який час без впливу на законність обробки на основі згоди до її відкликання, 2) подання скарги до контролюючого органу, тобто до Голови Управління із захисту персональних даниx.

Очікування категорії одержувачів ваших персональних даних – це особи та юридичні особи, які беруть участ ь у процесі надання вам підтримки, зазначеної в п. 3 вище. Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію, не оброблятимуться в автоматизований спосіб і не підлягатимуть профілюванню. Ваші персональні дані, будуть зберігатися Адміністратором протягом надання допомоги та в подальшому згідно з відповідним регламентом права.