Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Centrum Integracji – obowiązujący od 15.07.2019 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienie ogólne

§ 1
Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa zadania,
organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Integracji oraz zakresy działania jego komórek organizacyjnych.

§ 2
Użyte w regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:
1) Centrum – Wrocławskie Centrum Integracji;
2) Dyrektor - Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji;
3) Zastępca Dyrektora – Zastępcę Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji;
4) komórka organizacyjna - wyodrębniony element struktury Centrum, realizujący zadania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności dział, zespół i samodzielne stanowisko pracy;
5) Uczestnik - osobę uczestniczącą w zajęciach w Centrum w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub osobę uczestniczącą w innych zajęciach i szkoleniach organizowanych przez Centrum;
6) Program – indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub program innych zajęć i szkoleń organizowanych przez Centrum;
7) Statut Centrum – statut Wrocławskiego Centrum Integracji we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały Nr XVIII/351/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Integracji (Biuletyn Urzędowy RMW z 2015 r., poz. 339);
8) Ustawa – ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 217 z późn. zm.).

§ 3
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie § 7 Statutu Centrum oraz Zarządzenia nr 3208/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia procedury wyrażania zgody na treść regulaminów organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych Wrocławia.

§ 4
1. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49.
2. Centrum pokrywa koszty swojej działalności z otrzymanych środków publicznych.
3. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest na zasadzie jawności, przejrzystości, gospodarności, celowości i legalności oraz na zasadzie przejrzystego wyodrębnienia i gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację poszczególnych projektów i zgodnie
z wymaganiami podmiotów dofinansowujących konkretny projekt.
4. Centrum rozlicza się z budżetem Gminy Wrocław według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
5. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Czas pracy może być wydłużony na zasadach określonych w wewnętrznym zarządzeniu Dyrektora.

§ 5
1. Przedmiotem działalności Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa, o której mowa w art. 2 pkt 4-5 Ustawy.
2. Reintegracja społeczna oznacza działania o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.
3. Reintegracja zawodowa oznacza działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum zdolności
do świadczenia pracy na rynku pracy.
4. Dyrektor realizuje zadania Centrum w ramach posiadanych środków rzeczowych i według właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z obowiązującym prawem i celem, dla którego Centrum zostało utworzone.

§ 6
Centrum realizuje zadania na terenie Gminy Wrocław, w szczególności na podstawie:
1) Ustawy;
2) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 97);
3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869);
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506);
6) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
Zasady sprawowania funkcji kierowniczych

§ 7
1. Dyrektor zarządza Centrum jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.
2. Dyrektor kieruje pracą Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz.
3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
4. Dyrektor odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań przed Prezydentem Wrocławia i Wojewodą Dolnośląskim.

§ 8
1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum dokonuje Dyrektor.
4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, Dyrektor może upoważnić innych pracowników.
5. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy i zarządzenie Dyrektora.

§ 9
1. Dyrektor odpowiada przed Prezydentem Wrocławia, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, za realizację zadań statutowych, za organizację i skuteczność pracy Centrum oraz wykonywanie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta Wrocławia.
2. Do zadań i kompetencji Dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) realizacja zadań statutowych;
2) nadzorowanie i koordynowanie pracy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Koordynatorów, bezpośrednio podległych pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy oraz ustalanie i zatwierdzanie ich zakresu czynności;
3) określanie struktury organizacyjnej Centrum oraz szczegółowych zasad działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) ustalanie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Centrum;
5) dysponowanie środkami budżetowymi Centrum zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) odpowiedzialność za powierzone mienie;
8) przedkładanie sprawozdań Ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego i Prezydentowi Wrocławia z rozliczenia dotacji za rok poprzedni, sprawozdań z działalności i efektów reintegracji zawodowej
i społecznej, a także preliminarza wydatków i przychodów za dany rok oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa;
9) występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Miejską Wrocławia w zakresie dofinansowania realizowanych projektów/zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej;
10) informowanie Wojewody Dolnośląskiego o zmianach informacji zawartych we wniosku o nadanie statusu Centrum;
11) kreowanie polityki kadrowo-płacowej Centrum oraz wykonywanie czynności o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
12) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, w tym zarządzeń;
13) zawieranie umów cywilno - prawnych w zakresie działania Centrum;
14) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), w tym pełnienie funkcji Administratora Ochrony Danych Osobowych Centrum;
15) odpowiedzialność za przestrzeganie zasad i trybów określonych
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i tajemnic prawnie chronionych, wynikających w szczególności z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), w tym pełnienie funkcji Administratora Danych WCI.

§ 10
1. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Dyrektora lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik, w przypadku nieobecności także Zastępcy Dyrektora.
2. Powierzenie obowiązków, o których mowa w ust. 1, następuje w formie pisemnej.
3. Zastępca Dyrektora lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik, działają w granicach określonych pełnomocnictwem/upoważnieniem udzielonym przez Dyrektora.

§ 11
1. Dyrektor kieruje pracą Centrum przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora;
2) Głównego Księgowego.
2. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.

§ 12
Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje działalność podporządkowanych mu komórek organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym Centrum stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odpowiada bezpośrednio za działalność jednostki w zakresie przydzielonych zadań i obowiązków służbowych, a do jego zadań należy w szczególności:
1) koordynowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją przez podległe komórki organizacyjne zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz organizacji prac społecznych osób skazanych na karę ograniczenia wolności;
2) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach doboru kadry kierowniczej nadzorowanych komórek organizacyjnych;
3) opracowywanie zakresów czynności bezpośrednio podległym Koordynatorom i pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi;
4) przeprowadzanie oceny bezpośrednio podległych Koordynatorów i pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi;
5) racjonalne planowanie i wykorzystywanie przydzielonych środków finansowych i majątkowych;
6) zatwierdzanie dokumentów w sprawach objętych zakresem działania, a w szczególności dokumentów, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych Centrum;
7) nadzór nad przygotowywaniem planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych oraz nad udzielaniem zamówień publicznych w Centrum;
8) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w granicach określonych udzielonym pełnomocnictwem/upoważnieniem;
9) reprezentowanie Centrum w ogólnopolskich i regionalnych forach współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego;
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora w ramach kompetencji służbowych.

§ 13
Główny Księgowy nadzoruje i koordynuje działalność podporządkowanych mu samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie ze schematem organizacyjnym Centrum stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odpowiada bezpośrednio za działalność jednostki w zakresie przydzielonych zadań i obowiązków służbowych, a do jego zadań należy w szczególności:
1) sporządzanie planu finansowego Centrum na dany rok budżetowy;
2) prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi uregulowaniami;
3) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi uregulowaniami;
4) analiza wykorzystania środków budżetowych, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Centrum;
5) terminowe przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań finansowo-merytorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) nadzorowanie pracy komisji inwentaryzacyjnej oraz kasy Centrum;
7) zarządzanie dokumentacją księgową i finansami, z podziałem na zadania budżetowe wynikające z realizacji projektów/zadań wydzielonych finansowo i merytorycznie;
8) współpraca z Koordynatorami Projektów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialnymi za realizację projektów;
9) współpraca z Koordynatorami w zakresie realizacji zadań finansowanych ze środków Gminy Wrocław;
10) opracowywanie i wdrażanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz nadzór nad jej przestrzeganiem;
11) nadzór rachunkowy nad naliczaniem i wypłatami wynagrodzeń kadry Centrum oraz świadczeń integracyjnych i innych świadczeń finansowych należnych uczestnikom szkoleń;
12) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej
oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej.

Rozdział III
Zasady podejmowania decyzji i podpisywania pism

§ 14
1. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu działania Centrum oraz podpisuje pisma, umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Centrum, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 15 niniejszego Regulaminu.
2. Do wyłącznego podpisu Dyrektora zastrzega się:
1) korespondencję kierowaną do Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydenta Wrocławia, Kierownictwa oraz Dyrektorów Departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia;
2) wewnętrzne akty prawne wydawane w ramach posiadanych kompetencji;
3) odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje od podmiotów zewnętrznych, w tym korespondencję kierowaną do środków masowego przekazu;
4) protokoły z kontroli przeprowadzanych w Centrum przez organy uprawnione do kontroli;
5) korespondencję dotyczącą zmian w zatwierdzonym planie finansowo-rzeczowym oraz sprawozdań finansowych i budżetowych w zakresie działania Centrum;
6) pisma w sprawach pracowniczych, w szczególności dotyczące zatrudniania, przeszeregowania, nagradzania i awansowania pracowników;
7) pisma w sprawach organizacji i zasad działania Centrum.
3. W czasie nieobecności Dyrektora, pisma, umowy i inne dokumenty, w tym o których mowa w ust. 1 i ust. 2, podpisuje Zastępca Dyrektora.

§ 15
Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy podpisują dokumenty dotyczące zakresu powierzonych im spraw.

§ 16
1. Pracownicy Centrum przygotowują dokumenty i pisma w sprawach określonych w ich imiennych zakresach czynności lub na podstawie odrębnego pełnomocnictwa/upoważnienia udzielonego przez Dyrektora.
2. Przygotowane czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt dotyczących danej sprawy przedkładane są bezpośredniemu przełożonemu do parafowania lub podpisu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
3. Pracownicy i ich przełożeni obowiązani są parafować na ostatniej kopii dokumenty i pisma przedkładane Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora do podpisu, z podaniem daty opracowania.

§ 17
1. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.
2. Dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, w tym przelewy i czeki, jak również inne dokumenty rozliczeniowe, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków przez Centrum, podpisują dwuosobowo Dyrektor lub Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy, a w przypadku nieobecności Głównego Księgowego upoważniony przez niego pracownik.
3. Prawo podpisywania dokumentów „sprawdzono pod względem merytorycznym” mają, oprócz Dyrektora, Zastępca Dyrektora i Koordynatorzy.
4. Zasady podpisywania dokumentów wywołujących skutki finansowe określa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, nadana odrębnym zarządzeniem Dyrektora.
5. Politykę rachunkowości, instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych, instrukcję kasową oraz instrukcję inwentaryzacyjną opracowuje Główny Księgowy, a zatwierdza Dyrektor.

§ 18
Obieg korespondencji i dokumentów, a także sposób gromadzenia, przechowywania, ewidencjowania oraz udostępnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określa instrukcja kancelaryjna, instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, wprowadzane odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV
Wewnętrzna organizacja Centrum

§ 19
1. Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2. Komórki organizacyjne współpracują ze sobą we wszystkich sprawach wynikających z zadań statutowych Centrum.
3. W przypadku załatwiania, opracowywania lub uzgadniania spraw wymagających współpracy kilku komórek organizacyjnych, Dyrektor wskazuje komórkę wiodącą, która koordynuje pracę nad powierzoną sprawą i przygotowuje ostateczny dokument w tej sprawie.
4. Komórki organizacyjne, współpracując ze sobą, przekazują komórce wiodącej niezbędne informacje i materiały potrzebne do załatwienia danej sprawy.

§ 20
1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą działy, zespoły i samodzielne stanowiska pracy podległe:
1) Dyrektorowi:
a) Działy Projektów,
b) Zespół ds. organizacji i monitoringu,
c) Zespół Wrocławski Opiekun Dzienny,
d) Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo-płacowych,
e) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu;
2) Zastępcy Dyrektora Centrum:
a) Dział reintegracji,
b) Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej;
3) Głównemu Księgowemu:
a) Samodzielne stanowisko pracy - starszy księgowy,
b) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi finansowej.
2. Graficzny schemat organizacyjny Centrum zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Etatyzację Centrum zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych Centrum zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 21
1. W Centrum tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1) działy;
2) zespoły;
3) samodzielne stanowiska pracy.
2. Dział jest komórką organizacyjną zatrudniającą w dniu jego powołania co najmniej 6 pracowników, zajmującą się wyodrębnioną kategorią spraw oraz utworzoną jako samodzielna komórka organizacyjna podlegająca bezpośrednio Koordynatorowi.
3. Zespół jest komórką organizacyjną zatrudniającą w dniu jego powołania co najmniej 2 pracowników, zajmującą się wyodrębnioną kategorią spraw oraz utworzoną jako samodzielna komórka organizacyjna podlegająca bezpośrednio Koordynatorowi.
4. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką struktury organizacyjnej, którą tworzy się w przypadku konieczności funkcjonalnego wyodrębnienia wykonywania określonej grupy spraw podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi lub Głównemu Księgowemu.

§ 22
1. Pracą działów i zespołów kierują bezpośrednio Koordynatorzy.
2. Koordynatorzy sprawują bezpośrednią kontrolę i nadzór nad prawidłowością i terminowością załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne, a do ich zadań należy w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wdrażanie wszystkich zadań realizowanych
w podległych komórkach organizacyjnych;
2) przydzielanie obowiązków oraz koordynowanie pracy pracowników podległych komórek organizacyjnych;
3) planowanie i wdrażanie metod pracy gwarantujących uzyskanie zaplanowanych rezultatów pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
4) zgłaszanie Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora sytuacji zagrażających prawidłowej i terminowej realizacji zadań w podległych komórkach organizacyjnych oraz wprowadzanie procedur korygujących;
5) systematyczne przedstawianie Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora wniosków i uwag zmierzających do poprawy efektywności pracy i osiągania zaplanowanych rezultatów pracy;
6) wdrażanie w podległych komórkach organizacyjnych zasad prawidłowego obiegu dokumentacji;
7) ustalanie harmonogramu zajęć dla uczestników szkoleń oraz nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z harmonogramem przebiegiem tych zajęć;
8) prawidłowe i terminowe przygotowywanie, na potrzeby Dyrekcji Centrum oraz wszystkich uprawnionych podmiotów, dokumentacji merytorycznej i finansowej prowadzonej przez podległe komórki organizacyjne;
9) zabezpieczanie i ochrona oraz odpowiedzialność za mienie, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, tj. wyposażenie znajdujące się na stanie podległych komórek organizacyjnych;
10) prawidłowe i terminowe planowanie, wydatkowanie i rozliczanie finansów związanych z realizowanymi zadaniami oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych;
11) przygotowywanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej do realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie realizowanych projektów/zadań;
12) przygotowywanie zapisów merytorycznych do umów, nadzór nad realizacją przedmiotu umowy oraz weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań/protokołów odbioru przedmiotu umów;
13) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej w ramach kontroli zarządczej.

§ 23
1. Dla kolejnych, nowych projektów/zadań przyjętych do realizacji przez Centrum, Dyrektor może tworzyć odrębne komórki organizacyjne - Działy Projektów.
2. Liczba Działów Projektów oraz liczba stanowisk pracy i struktura Działów Projektów zależna jest odpowiednio od liczby realizowanych projektów/ zadań oraz od rodzaju i ilości zadań, w tym czynności związanych z zakresem merytorycznym tych projektów/zadań.
3. W przypadku przyjęcia do realizacji przez Centrum nowego projektu/ zadania, Dyrektor w szczególności:
1) tworzy odrębną komórkę organizacyjną realizującą projekt/zadanie zgodnie z zapisami wniosku projektowego/oferty realizacji zadania oraz umowy o dofinansowanie projektu/zadania;
2) wyznacza Koordynatora Projektu, bezpośrednio kierującego pracą Działu Projektu;
3) opracowuje szczegółowy zakres zadań i czynności realizowanych
w ramach odrębnych komórek organizacyjnych, w szczególności określając zakres odpowiedzialności dla Koordynatora Projektu.
4. Utworzenie komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany obowiązującego Regulaminu, ale winno być uzgodnione z Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.

§ 24
1. Szczegółową organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy określa Regulamin Pracy Centrum, nadany odrębnym zarządzeniem Dyrektora.
2. Pracownicy Centrum wykonują swoje obowiązki służbowe zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności opracowanym przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzonym przez Dyrektora.

§ 25
1. Zmiana ogólnej liczby etatów w jednostce związana z utworzeniem stanowisk pracy dla realizacji dotychczas wykonywanych zadań, nie powoduje konieczności aktualizacji obowiązującego Regulaminu.
2. Zmiana ilości etatów (zatwierdzonych uprzednio przez Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia) wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, każdorazowo przekazywana będzie w formie pisemnej do Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia.

ROZDZIAŁ V
Zakresy działania komórek organizacyjnych

Podrozdział 1.
Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Dyrektorowi

§ 26
1. Do zadań Działów Projektów utworzonych zgodnie z § 23 niniejszego Regulaminu należy w szczególności:
1) administrowanie bazami informacji o projektach/zadaniach realizowanych przez Centrum;
2) prawidłowe przygotowywanie i terminowe wdrażanie wszystkich zadań projektowych zawartych we wniosku projektowym, harmonogramie i umowie o dofinansowanie;
3) bieżące zarządzanie projektem/zadaniem z uwzględnieniem zapisów kontroli zarządczej;
4) udział w procesie przygotowywania i przeprowadzania naboru kadry niezbędnej do realizacji projektu/zadania;
5) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu/zadania;
6) rekrutowanie uczestników projektu/zadania zgodnie z przyjętymi kryteriami;
7) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń gwarantujących uzyskanie zaplanowanych rezultatów;
8) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi projektu/zadania, w tym prawidłowe i terminowe planowanie, wydatkowanie i rozliczanie finansów związanych z realizowanymi projektami i zadaniami, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
9) bieżące ewaluowanie projektu/zadania oraz wprowadzanie działań naprawczych służących uzyskiwaniu jak najlepszych rezultatów realizacji projektu;
10) promowanie projektu/zadania w celu dotarcia do ewentualnych uczestników;
11) zarządzanie dokumentacją projektu/zadania, przygotowywanie analiz, opracowań i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrznych podmiotów.
2. Pracą Działu Projektu kieruje Koordynator Projektu.

§ 27
1. Do zadań Zespołu ds. organizacji i monitoringu należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem jednostki;
2) prowadzenie ewidencji umów związanych z zabezpieczeniem mediów na potrzeby Centrum;
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów wieloletnich związanych z działalnością Centrum;
4) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją nieruchomości, znajdujących się w trwałym zarządzie Centrum;
5) prowadzenie spraw administracyjno-porządkowych dotyczących budynku i terenu administrowanego przez Centrum;
6) prowadzenie bieżących przeglądów obiektu wynikających z przepisów ustawy prawo budowlane oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych;
7) prowadzenie bieżących przeglądów mienia ruchomego Centrum oraz koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych;
8) zlecanie usuwania awarii i napraw uszkodzeń oraz prowadzenie rejestru awarii i napraw;
9) współpraca z dostawcami urządzeń i wyposażenia Centrum w zakresie realizowanych zadań i w ramach udzielanych gwarancji i rękojmi;
10) nadzór nad inwestycjami realizowanymi w obiektach i na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Centrum;
11) koordynacja gospodarki materiałowej w Centrum wraz z prowadzeniem ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
12) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
13) obsługa przeciwpożarowa;
14) koordynacja prac porządkowych w obiektach i na terenie Centrum oraz prac porządkowych zleconych Centrum;
15) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia;
16) prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników jednostki;
17) poszukiwanie i analizowanie dostępnych możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostki;
18) bieżąca analiza oraz konsultowanie dokumentacji związanej
z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym wytycznych, regulaminów oraz opiniowanie dokumentacji w tym zakresie, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia;
19) bieżący kontakt z Wydziałem Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie planowania, przygotowania
i wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
20) planowanie prac oraz opracowywanie harmonogramu prac związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, w tym pochodzące z Unii Europejskiej i źródeł krajowych;
21) powoływanie zespołów roboczych do przygotowywania wniosków aplikacyjnych;
22) merytoryczny i techniczny nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia;
23) prowadzenie kampanii zadań miejskich;
24) opracowywanie analiz i przeprowadzanie monitoringu działalności,
w tym skuteczności działań jednostki, w szczególności pod kątem rezultatu zatrudnienia;
25) monitoring potrzeb rynku pracy;
26) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z pracodawcami,
w tym podmiotami ekonomii społecznej, w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia uczestników/absolwentów Centrum;
27) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
28) przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych oraz sporządzanie umów zawieranych przez Centrum;
29) opracowywanie informacji niezbędnych do sporządzania planów zamówień publicznych/planów postępowań i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
30) przygotowywanie wniosków o udzielenie pełnomocnictw/upoważnień Prezydenta Wrocławia, prowadzenie ich ewidencji/rejestru
i przechowywanie udzielonych pełnomocnictw/upoważnień;
31) przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz statystycznych i informacji zbiorczych z zakresu realizowanych zadań;
32) przygotowywanie informacji z realizacji postanowień dotyczących kontroli zarządczej w Centrum;
33) promocja działalności Centrum.
2. Pracą Zespołu ds. organizacji i monitoringu kieruje Koordynator.

§ 28
1. Do zadań Zespołu Wrocławski Opiekun Dzienny należy realizacja zadania Wrocławski Opiekun Dzienny finansowanego ze środków Gminy Wrocław, w tym w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wdrażanie działań merytorycznych;
2) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi zadania;
3) koordynowanie zadań związanych z zatrudnianiem i organizacją pracy dziennych opiekunów dzieci do lat 3, w tym przygotowywanie treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert, powoływanie komisji konkursowych, udział w pracach komisji konkursowych i dokonywanie oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
4) koordynacja i weryfikacja ewidencji pracy dziennych opiekunów;
5) przygotowywanie dokumentacji do aneksów umów, w przypadku wystąpienia okoliczności, które skutkują koniecznością wprowadzenia zmian do treści zawartych umów;
6) koordynowanie działań związanych z rekrutowaniem i kierowaniem uczestników – rodziców dzieci do lat 3, do punktów opieki dziennej;
7) systematyczne monitorowanie jakości usług świadczonych przez dziennych opiekunów i sporządzanie raportów w tym zakresie;
8) przeprowadzanie monitoringów zadowolenia z rodzicami korzystającymi z usług opiekunów dziennych;
9) planowanie i wdrażanie systemu ewaluacji działań podejmowanych w ramach realizowanego zadania, w tym pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie ewaluacji zadania;
10) opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych oraz systemu wskaźników do monitorowania efektywności podejmowanych działań;
11) organizacja szkoleń dla kandydatów na dziennych opiekunów, zgodnie z zatwierdzonym programem, w tym prowadzenie dokumentacji szkoleń i konsultacji oraz koordynacja pracy szkoleniowców;
12) przygotowywanie analiz, raportów, opracowań i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
2. Do zadań Zespołu Wrocławski Opiekun Dzienny należy również organizacja wsparcia w funkcjonowaniu rodzin z dziećmi z ciąż mnogich w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
3. Pracą Zespołu Wrocławski Opiekun Dzienny kieruje bezpośrednio Koordynator.

§ 29
Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. kadrowo-płacowych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Centrum;
2) prowadzenie ewidencji imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
3) sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy, w szczególności przestrzegania obowiązującego w Centrum Kodeksu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowego wykonywania badań okresowych przez pracowników, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz współpraca z ośrodkiem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami Centrum;
5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w Centrum, ustalonej przez Prezydenta Wrocławia;
6) ustalanie zasad doboru kadr i prowadzenia rekrutacji oraz koordynacja procesu naboru kadry, w tym także kadry niezbędnej do realizacji projektów/zadań;
7) prowadzenie służby przygotowawczej;
8) realizacja zadań dotyczących obsługi krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Centrum oraz prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych;
9) realizacja przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) prowadzenie spraw pracowników Centrum związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
11) prowadzenie rachuby płac w jednostce, naliczanie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i innych świadczeń oraz pochodnych od wynagrodzeń;
12) współpraca z ZUS w zakresie rozliczeń miesięcznych, korekt oraz przygotowywania wniosków o naliczenie kapitału początkowego;
13) współpraca z Urzędami Skarbowymi oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozliczeń;
14) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia
i wynagradzania pracowników;
15) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi
i grupowymi pracowników Centrum;
16) prowadzenie dokumentacji związanej z nagradzaniem, awansowaniem oraz karaniem pracowników;
17) naliczanie świadczeń integracyjnych i innych należności finansowych uczestnikom szkoleń organizowanych przez Centrum;
18) administrowanie bazami informacji o uczestnikach Centrum;
19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 30
Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw administracyjnych Centrum;
2) prowadzenie sekretariatu Centrum;
3) obsługa kancelaryjna w zakresie przyjmowania, ewidencji, rozdziału i ekspedycji korespondencji;
4) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących organizacji i funkcjonowania Centrum oraz prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych;
5) udzielanie informacji o możliwościach uczestnictwa w działaniach aktywizujących społecznie i zawodowo, organizowanych przez Centrum;
6) organizacja i przestrzeganie prawidłowego i zgodnego z instrukcją kancelaryjną obiegu dokumentów i informacji w jednostce oraz prowadzenie spraw wynikających z instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt;
7) wystawianie rachunków, not obciążeniowych i korygujących;
8) prowadzenie rejestru sprawozdań merytorycznych Centrum;
9) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
10) prowadzenie spraw związanych z rejestracją skarg, wniosków i zażaleń;
11) prowadzenie składnicy akt i ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów;
12) organizacja spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora.

Podrozdział 2.
Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Zastępcy Dyrektora

§ 31
1. Do zadań Działu reintegracji należy w szczególności:
1) organizacja zgodnie z zapisami Ustawy, zajęć z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2) organizacja spotkań w lokalnym środowisku promujących możliwość skorzystania z pomocy Centrum przez nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia;
3) pomoc osobom wykluczonym społecznie w osiąganiu pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu;
4) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych;
5) kształcenie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu;
6) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
w przekwalifikowaniu się lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych;
7) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
8) przygotowywanie oferty oraz pozyskiwanie zleceń na usługi świadczone przez Centrum, służących pozyskiwaniu zewnętrznych przychodów;
9) koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem odpowiedniej kadry, materiałów i narzędzi na potrzeby organizowanych usług;
10) promowanie Centrum jako skutecznego podmiotu ekonomii społecznej poprzez m.in. organizację spotkań informacyjnych i wizyt studyjnych;
11) wykonywanie prac porządkowych w obiektach Centrum oraz terenie przyległym do Centrum;
12) koordynacja zamówień publicznych w jednostce w zakresie realizowanych zadań.
2. Pracą Działu reintegracji kieruje bezpośrednio Koordynator.

§ 32
1. Do zadań Zespołu Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej należy realizacja zadania „Praca dla społeczności lokalnej - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” finansowanego ze środków Gminy Wrocław, w tym w szczególności:
1) koordynowanie zadań związanych z organizacją pracy społecznie użytecznej osób skazanych, skierowanych przez Sądy Rejonowe;
2) koordynowanie prac związanych ze szkoleniami BHP, gospodarowaniem odzieżą roboczą i środkami higieny osobistej niezbędnymi do przygotowania osób skazanych do wykonania pracy orzeczonej przez Sądy Rejonowe;
3) systematyczna współpraca z kuratorami sądowymi, szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji oraz sprawozdawczości;
4) organizowanie prac na terenie Wrocławia, we współpracy z podmiotami publicznymi i społecznymi działającymi w sferze publicznej;
5) wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane;
6) koordynowanie pracy instruktorów organizujących pracę społecznie użyteczną osób skazanych;
7) przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem porozumień związanych z organizacją pracy społecznie użytecznej poza siedzibą Centrum;
8) przygotowywanie analiz, raportów, opracowań i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
2. Pracą Zespołu Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej kieruje bezpośrednio Koordynator.

Podrozdział 3.
Samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podległe Głównemu Księgowemu

§ 33
Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy - starszego księgowego należy w szczególności:
1) przygotowywanie, we współpracy z Głównym Księgowym, sprawozdań finansowych według określonych standardów i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
2) prowadzenie wskazanych przez Głównego Księgowego, wydzielonych ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
3) dekretowanie i księgowanie dokumentów w ramach ewidencji księgowych, o których mowa w pkt 2;
4) przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań
i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych;
5) współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PUP) w zakresie realizowanych zadań;
6) przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych w ramach ewidencji księgowych, o których mowa w pkt 2;
7) potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
8) przeprowadzanie bieżącej kontroli prowadzonych rejestrów księgowych;
9) prowadzenie szkoleń dla pracowników i uczestników z zakresu finansowo - księgowego;
10) rozliczanie świadczeń integracyjnych;
11) podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentów do księgowania w zakresie zakupów materiałów i usług dokonywanych na potrzeby wskazanych przez Dyrektora projektów/ zadań;
12) kontrola terminowości regulowania zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług dokonywanych na potrzeby Centrum;
13) zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności;
14) wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

§ 34
Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi finansowej należy w szczególności:
1) prowadzenie kasy jednostki;
2) prowadzenie, wskazanych przez Głównego Księgowego, wydzielonych ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
3) dekretowanie i księgowanie dokumentów w ramach ewidencji księgowych, o których mowa w pkt 2;
4) przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych w ramach ewidencji księgowych, o których mowa w pkt 2;
5) potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
6) przygotowywanie, we współpracy z Głównym Księgowym, sprawozdań finansowych według określonych standardów i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
7) przeprowadzanie bieżącej kontroli prowadzonych rejestrów księgowych;
8) zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności oraz nieobecności starszego księgowego;
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

ROZDZIAŁ VI
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 35
1. Skargi i wnioski mogą być składane do Centrum w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu.
3. Skargi i wnioski, o których mowa w ust. 1, Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w ustawowym terminie.

§ 36
Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w siedzibie Centrum, w każdy czwartek, w godzinach 14:00 – 15:00.

§ 37
Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz odrębne zarządzenie Dyrektora.

ROZDZIAŁ VII
Organizacja działalności kontrolnej

§ 38
1. Kontrola zarządcza obejmuje działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w Centrum w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Kontrola zarządcza ma na celu ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej działalności, określenie ryzyk stanowiących zagrożenie w realizacji celów, sformułowanie wniosków mających na celu zminimalizowanie wskazanych ryzyk oraz udokumentowanie przeprowadzonych ocen i podjętych działań.
3. Podstawę prowadzonej działalności kontrolnej stanowią mechanizmy kontroli zarządczej, wprowadzone odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

§ 39
1. Kontrolę zarządczą w Centrum sprawują:
1) Dyrektor;
2) Zastępca Dyrektora;
3) Główny Księgowy;
4) Koordynatorzy;
5) Koordynatorzy Projektów.
2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do przeprowadzenia określonych zadań kontrolnych.

§ 40
1. Kontrola w Centrum ma charakter planowy lub doraźny.
2. Organizacja pracy Centrum oraz kontrola realizacji zadań odbywa się na podstawie:
1) planów pracy Centrum opracowywanych na okresy roczne;
2) rocznego planu wydatków finansowych na działanie Centrum;
3) aktów prawnych Rady Miejskiej Wrocławia i Prezydenta Wrocławia dotyczących funkcjonowania Centrum;
4) zapisów Ustawy określających zadania;
5) zapisów we wnioskach projektowych projektów przyjętych do realizacji przez Centrum.

ROZDZIAL VIII
Postanowienia końcowe

§ 41
Wszyscy pracownicy Centrum zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem.

§ 42
Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy właściwej dla jego wprowadzenia.

§ 43
Regulamin sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego:
1) jeden egzemplarz dla Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia;
2) jeden egzemplarz dla Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
3) dwa egzemplarze dla Centrum.

§ 44
Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie oraz odrębnych przepisach, dotyczące funkcjonowania oraz wykonywania zadań przez Centrum, określa Dyrektor w drodze zarządzeń wewnętrznych.

§ 45
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Centrum Integracji z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 46
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Wrocławia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Dział Reintegracji
Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Główny Księgowy
Samodzielne stanowisko pracy – starszy księgowy
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi finansowej
Działy projektów
Zespół ds. Organizacji i Monitoringu
Zespół Wrocławski Opiekun Dzienny
Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo-płacowych
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

Etatyzacja Centrum

1. Dyrektor 1 etat
2. Zastępca Dyrektora - 1 etat
3. Główny Księgowy - 1 etat
4. Koordynator - 4 etaty
5. Specjalista - 8,5 etatu
6. Instruktor - 7 etatów
7. Referent - 1 etat
Suma etatów: 23,5 etatu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Symbole literowe komórek organizacyjnych Centrum

A. Dyrektor - D
B. Zespół ds. organizacji i monitoringu - ZOM
C. Zespół Wrocławski Opiekun Dzienny - WOD
E. Samodzielne stanowisko pracy
ds. kadrowo-płacowych - SKP
F. Samodzielne stanowisko pracy
ds. obsługi sekretariatu - ROS-
G. Zastępca Dyrektora - ZD
H. Dział reintegracji - DR
I. Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej - WCSN
J. Główny Księgowy - GK
K. Samodzielne stanowisko pracy – starszy księgowy - SK
L. Samodzielne stanowisko pracy
ds. obsługi finansowej - SOF