Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/351/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 26 listopada 2015 r.


STATUT
WROCŁAWSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Wrocławskie Centrum Integracji, zwane w dalszej części niniejszego statutu Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);
2) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
5) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z późn. zm.);
6) niniejszego Statutu.

§ 2
Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
§ 3
Centrum:
1) nie posiada osobowości prawnej,
2) jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy,
3) ma prawo używać herbu i loga Wrocławia,
4) może posiadać własny znak graficzny.

§ 4
Obszarem działania Centrum jest Gmina Wrocław, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów Centrum może prowadzić działalność poza granicami Miasta Wrocławia.

§ 5
Siedziba Centrum znajduje się przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA


§ 6
1. Przedmiotem działania Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.
2. Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.
3. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa świadczona przez Centrum nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.
4. Działalność Centrum wymieniona w ust. 2 obejmuje w szczególności usługi:
1) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych/nieaktywnych zawodowo;
2) sprzątania i utrzymania czystości;
3) pielęgnacji terenów zielonych;
4) florystyczne;
5) opiekuńczo – pielęgnacyjne;
6) organizacji środowiskowych form wsparcia;
7) organizacji opieki nad dziećmi;
8) organizacji nadzoru, o którym mowa art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącego dziennych opiekunów, o których mowa w art. 46 przedmiotowej ustawy;
9) konserwacyjno-remontowe;
10) administracyjno - biurowe;
11) organizacji spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych i kulturalnych;
12) szkoleniowe i edukacyjne;
13) realizacji zleconych projektów.
5. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu aktywizacji i reintegracji zawodowej i społecznej osób dorosłych, ekonomii społecznej, pomocy społecznej oraz zatrudnienia.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 7
1. Strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Wrocławia.
2. Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Dyrektora.
3. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora,
w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nadany przez Dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami działających w Centrum związków zawodowych.
5. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
6. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
7. Dyrektor zarządza Centrum jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, z zastrzeżeniem § 12 statutu.
8. W Centrum może być tworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora, który nadzoruje bezpośrednio realizację wyodrębnionego zakresu działania Centrum.
9. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony zastępca w zakresie wynikającym
z umocowania udzielonego przez Dyrektora.


§ 8
1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
2. Dyrektor Centrum może udzielać dalsze pełnomocnictwa pracownikom Centrum w zakresie niewykraczającym poza udzielone Dyrektorowi umocowanie przez Prezydenta Wrocławia.
3. Kontrolę zarządczą w Centrum sprawuje Dyrektor, Główny Księgowy i kierownicy komórek organizacyjnych.
4. Dyrektor Centrum wykonuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego.
5. Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora oraz wynikających
z zakresu jego obowiązków i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
6. W stosunkach zewnętrznych Główny Księgowy składa oświadczenia w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.


§ 9
1. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa, kieruje Centrum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w § 6 Statutu;
2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Centrum,
3) opracowywanie rocznych planów finansowych Centrum;
4) opracowywanie sprawozdań z działalności Centrum;
5) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, w szczególności określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
6) ustalanie systemu kontroli wewnętrznej Centrum;
7) ustalanie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo-księgowych;
8) ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków;
9) zarządzanie środkami finansowymi Centrum;
10) prawidłowe gospodarowanie mieniem.
3. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Centrum oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

ROZDZIAŁ IV
KONTROLA I NADZÓR


§ 10
1. Organem sprawującym nadzór nad Centrum jest Prezydent Wrocławia.
2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:
1) określania kierunków działania Centrum;
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Centrum;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 11
1. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław prowadząca gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla jednostek budżetowych.
2. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
3. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Centrum stanowi plan dochodów i wydatków, 4. zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
4. Plany inwestycji i remontów kapitalnych dotyczące mienia oddanego w trwały zarząd Centrum podlegają uzgodnieniu z Prezydentem Wrocławia.
5. Egzekucja należności z tytułu świadczonych usług, o których mowa w § 6 następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

§ 12
Oświadczenia woli Dyrektora Centrum, dotyczące zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Centrum lub osoby przez niego upoważnionej.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.