WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

DECYZJA Nr PS-IS.965.1.20I6.MO


Na podstawie art. 5 ust. I oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 201 1 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z pismem z dnia 28 grudnia 2015 roku przesłanym przez Pana Jacka Sutryka Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz za zgodą Strony, wyrażoną w piśmie z dnia 28 stycznia 2016 roku

zmieniam

decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZP.965.107.2013.DM z dnia 14 listopada 2013 r. w ten sposób, że:

1. przedłużam Wrocławskiemu Centrum Integracji, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49, działającą w formie jednostki budżetowej, status centrum integracji społecznej na okres do dnia 3 grudnia 2018 r.;
2. uchylam pkt 2 tej decyzji;
3. w pozostałym zakresie decyzja nie ulega zmianom.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 grudnia 2015 roku przesłanym przez Pana Jacka Sutryka - Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Wojewoda Dolnośląski został poinformowany o podjęciu w dniu 26 listopada 2015 roku przez Radę Miejską Wrocławia Uchwały nr XVII1/351/15 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Integracji. W piśmie tym zawarta została również prośba o potwierdzenie obowiązywania decyzji Nr PS.ZP.965.107.2013DM / dnia 14 listopada 2013 roku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 grudnia 2015 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o fakcie zachowania mocy obowiązującej do dnia 3 grudnia 2018 r. decyzji Nr PS.ZP.965.107.2013DM z dnia 14 listopada 2013 roku względem Wrocławskiego Centrum Integracji.

Wojewoda Dolnośląski wskazał jednakże na uzasadnioną potrzebę zmiany przedmiotowej decyzji z uwagi na zmianę nazwy Centrum Integracji Społecznej i formy w jakiej działa oraz nowelizację przepisów tj. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

W piśmie z dnia 28 stycznia 2016 r. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wyraził zgodę na zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZP.965.107.2013.DM z dnia 14 listopada 2013 roku w trybie art. 155 k.p.a. w zakresie zmiany nazwy, formy organizacyjno-prawnej oraz wykreślenie pkl 2 przedmiotowej decyzji.

W związku z powyższym zmiana wskazanej na wstępie decyzji następuje w związku z przekształceniem Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu - samorządowego zakładu budżetowego, we Wrocławskie Centrum Integracji - jednostkę budżetową Gminy Wrocław. Ponadto mając na względzie, że źródłem obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych jest przepis ustawy, uchylono pkt 2 decyzji zawierający zobowiązanie do informowania o każdej zmianie danych ewidencyjnych i statutowych Centrum i przedstawiania wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zaw ierające m.in. rozliczenie dotacji za rok poprzedni.

Biorąc pod uwagę powyższe - postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego (pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Danuta Żawilla
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej

Otrzymują
1. Prezydent Wrocławia, plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
2. Organ I instancji - a/a