Wojewoda Dolnośląski

DECYZJA Nr PS.ZP.965.107.2013.DM.Na podstawie art. 5a w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu

wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia o przedłużenie statusu Centrum Integracji Społecznej - będącemu jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego we Wrocławiu ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław, przyznanego wcześniej decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2008 r. (nr PS.IV.8021/ab/CIS/2A/2008),
orzekam

1. Przedłużyć Centrum Integracji Społecznej, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49, status Centrum Integracji Społecznej, na okres 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, czyli od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 3 grudnia 2018 r.
2. Zobowiązać Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu do:

a) informowania Wojewody Dolnośląskiego o każdej zmianie danych ewidencyjnych i statutowych Centrum, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany, b) przedstawiania corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust.l ust. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z póżn. zm.)

Uzasadnienie

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zgodnie z obowiązującą właściwością zwrócił się w' dniu 27 września 2013 r. do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przedłużenie statusu Centrum Integracji Społecznej, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego we Wrocławiu, przyznanego decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2008 r. (nr PS.rV.8021/ab/CIS/2A72008). Wniosek poddany został analizie merytorycznej w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Po dokonaniu przez Wnioskodawcę uzupełnień dotyczących rozliczenia dotacji za okres 3 lat oraz efektów reintegracji zawodowej i społecznej. Wniosek spełnił wymagania określone wart. 5a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, wobec czego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Wojewody Dolnośląskiego
Edward Kostecki
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Wrocławia
2. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
3. Minister Pracy i Polityki Społecznej
4. a/a.