MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2011 -09- 2 2
Znak: DSR-11-051-58-1-ES/11
Warszawa, dnia 14 września 2011 r.

DECYZJA
Nr 58/2011


Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45. poz. 235) w zw. z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071. z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie programów szkoleń złożonego przez Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław, zwanym dalej Wnioskodawcą.

zatwierdzam
na okres 5 lat

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Uzasadnienie

Wnioskodawca w dniu 6 września 2011 r. wniósł do ministra właściwego do spraw rodziny o zatwierdzenie następujących programów szkoleń: programu 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, programu 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, programu 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza, programu 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna, programu 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna, dołączając do wniosku programy szkoleń.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.. Nr 45. poz. 235) program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym i na dziennego opiekuna, program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym i dla dziennego opiekuna oraz program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat minister właściwy do spraw rodziny. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programów szkoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 40 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r.. Nr 60. poz. 368), które określa zakresy poszczególnych rodzajów szkoleń. W oparciu o nie powinny być opracowane programy szkoleń.
Po dokonaniu analizy i oceny programów szkoleń złożonych przez Wnioskodawcę stwierdzam, że uwzględniają one zakresy programów szkoleń określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
W każdym z programów szkoleń przedstawionych do zatwierdzenia przez Wnioskodawcę określony został czas trwania szkolenia z opisem materiału szkoleniowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że czas trwania poszczególnych szkoleń zawartych w rozporządzeniu, określony w godzinach oznacza godziny zegarowe czyli jedna godzina równa się 60 minut, a nie godzinę dydaktyczną, czyli jedna godzina - 45 minut.
Wskazano cele i efekty szkolenia. W programach szkoleń znalazły się także informacje dotyczące metod oceny wiedzy i umiejętności kursantów. Do programów załączono wykaz literatury.
Wnioskodawca zamieścił szczegółowy opis kadry szkolącej oraz bazy dydaktycznej. Wskazano miejsce odbywania praktyk zawodowych oraz zamieszczono ich ogólny przebieg.
Wnioskodawca załączył wzory dokumentów potwierdzających ukończenie poszczególnych szkoleń.
W związku z powyższym należy orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji, na podstawie art. 127 § 3. w związku / art. 129 par. I Kodeks postępowania administracyjnego, może zwrócić się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Minister Podsekretarz Stanu
Marek Bucior

Murek Bucior
Otrzymują:
1. Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
2. a/a.