Projekt „Rodzice na start!”

Grafika zawierająca logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, herb Dolnego Śląska, flaga UE z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy
Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie 10 Punktów Opieki Dziennej

Działania w projekcie:

  • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, zatrudnienie dziennych opiekunów i utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
  • zakup i montaż wyposażenia w utworzonych Punktach Opieki Dziennej
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
  • aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 60 osób fizycznych które zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Wrocławia, pozostają bez zatrudnienia tj. są zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub posiadają status osoby biernej zawodowo lub przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy oraz SA rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci do lat 3.

Wnioskodawca:

Gmina Wrocław

Realizator projektu:

Wrocławskie Centrum Integracji

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 1 313 013,26 zł
  • Kwota dofinansowania: 1 072 075,33 zł
  • Wkład własny: 240 937,93 zł

Termin realizacji:

  • termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2018
  • termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020

Kontakt

Biuro Projektu „Rodzice na start!”
pokój nr 23a (I piętro)
tel. 71 782 35 19
e-mail:  opiekun@wci.wroclaw.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa projektu „Rodzice na start!” »