Projekt „RAZEM można więcej”

Grafika zawierająca logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, herb Dolnego Śląska, flaga UE z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; działanie: 9.1 Aktywna integracja; poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne; priorytet inwestycyjny: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie)

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności
do samodzielnego świadczenia pracy. Wsparciem objętych zostanie  216 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin.

Działania w projekcie

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno – zawodowej każdego uczestnika.

Termin realizacji

 • termin realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020
 • projekt realizowany w VI edycjach szkoleniowych
 • nabór do I edycji od 01 10 2018 roku
 • rozpoczęcie udziału uczestników 01.12.2018 roku

Formy wsparcia

W ramach Reintegracji społecznej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności intra- i interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania  społecznego w formach zajęć grupowych tj.:

 1. Warsztaty kompetencji społecznych
 2. Trening obywatelski
 3. Warsztaty prozdrowotne
 4. Mini warsztat kulinarny
 5. Domowy mini warsztat
 6. Reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne)
 7. Arteterapia

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień, prawa, spraw socjalno – bytowych

W ramach Reintegracji zawodowej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego  świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych tj.:

 1. Warsztaty reintegracji zawodowej w trzech obszarach zawodowych:
  • Pracownik biura i handlu
  • Opiekun osoby zależnej
  • Pracownik remontowo – budowlany
 2. Warsztaty poruszania się po rynku pracy 
 3. Trening obsługi komputera
 4. Kursy zawodowe kwalifikacyjne
 5. Staże u lokalnych pracodawców

Grupa docelowa

Wsparciem objętych zostanie 216 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami Wrocławia. Uczestnikami projektu są osoby spełniające kryteria z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, opuszczające Zakłady Karne, uzależnione od alkoholu, środków odurzających, chore psychicznie, będące w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wnioskodawca

Gmina Wrocław

Realizator projektu

Wrocławskie Centrum Integracji

Środki finansowe, wysokość dofinansowania

 • całkowita wartość projektu: 2 775 200,70 zł
 • kwota dofinansowania: 2 636 439,58 zł
 • wkład własny: 138 761,12 zł

Kontakt

Biuro Projektu „RAZEM można więcej”
pokój nr 25 (I piętro)
tel. 71 782 35 20/21
e-mail:  ewa.wilk@wci.wroclaw.plmalgorzata.strojny@wci.wroclaw.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa projektu „RAZEM można więcej” »