Projekt inwestycyjny 6.1

Projekt  „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu”

Grafika zawierająca następujące logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Dolny Śląsk, herb Wrocławia, flaga Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
  • Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
  • Poddziałanie nr 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie dziennego domu pomocy dla osób niesamodzielnych(ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z uzależnieniami) oraz Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8, a także przebudowę Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49.

Cele szczegółowe

  • Wyeliminowanie istniejących braków w zakresie infrastruktury społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób, które znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym oraz osób niesamodzielnych. We Wrocławiu istnieje niewystarczająca ilość ośrodków wsparcia dziennego w stosunku do diagnozowanego zapotrzebowania, a także ośrodków zapewniających aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Proces deinstytucjonalizacji usług ma za zadanie ograniczyć świadczenia usług z poziomu instytucjonalnego na poziom lokalnych społeczności. Przyczynia się to do zapobiegania izolacji od ogółu społeczności i rodziny.
  • Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej skutkująca poprawą funkcjonowania osób niesamodzielnych i ich opiekunów, a także poziomu jakości ich życia. W wyniku realizacji projektu powstanie ośrodek, którego działalność spowoduje pozytywne zmiany w życiu klientów poprzez zapewnienie zindywidualizowanej opieki.
  • Zwiększenie poziomu integracji lokalnej. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu integracji klientów ośrodków wsparcia ze społecznością lokalną.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu poszerzony zostanie zakres działalności Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej oraz w budynku przy ul. Skoczylasa zostanie uruchomiony Klub Integracji Społecznej i Dzienny Domy Pomocy, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług społecznych we Wrocławiu.

  • Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu w celu poszerzenia zakresu działalności i zwiększenia liczby uczestników.

Roboty budowlane obejmują: budowę strefy wejściowej do budynku głównego wraz z rozbiórką istniejących schodów wejściowych od strony zachodniej elewacji budynku; budowę sali warsztatów integracyjnych oraz pomieszczenia pomocniczego; adaptację i przebudowę pomieszczeń na kondygnacji przyziemia na pracownię ceramiczną; utworzenie sali konsultacji indywidualnych (w części istniejącej budynku); dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; remont posadzek na korytarzach i klatce schodowej; zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, małej architektury, dróg i chodników.

  • Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej udostępnionych społeczności osiedla Leśnica.

Roboty budowlane obejmują remont i przebudowę całego budynku wraz z dostosowaniem go do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Powstanie Klub Integracji Społecznej zlokalizowany na parterze i poddaszu budynku w skład którego wejdzie sala wielofunkcyjna i szkoleniowa, sale szkoleniowe, szatnia, gabinety oraz węzeł sanitarny.

Celem działalności Klubu Integracji Społecznej będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Pomoc będzie udzielana osobom indywidualnym oraz ich rodzinom.

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany będzie na pierwszym i drugim piętrze budynku. Powstaną sale zajęć (szkoleniowa, rehabilitacyjna, multimedialna, do nauki samoobsługi) gabinety, szatnia oraz jadalnia i węzeł sanitarny.

Dzienny Dom Pomocy będzie ośrodkiem zapewniającym usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

W ramach zagospodarowania terenu powstaną tereny zielone wraz z małą architekturą.

Całkowita wartość Projektu

10 363 031,99 zł

Wkład Funduszu Europejskiego

7 594 237,36 zł

Informacje o projekcie na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia »