Projekt „Centrum Kompetencji”

Grafika zawierająca logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, herb Dolnego Śląska, flaga UE z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Wsparciem objętych zostanie 252 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin.

Działania w projekcie

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno–zawodowej każdego uczestnika.

Termin realizacji

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2023

Projekt realizowany w VII edycjach szkoleniowych.

W ramach reintegracji społecznej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności intra- i interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania społecznego w formach zajęć grupowych tj.:
Warsztaty kompetencji społecznych

 • Trening obywatelski
 • Warsztaty Zdrowy Styl Życia
 • „Wspólny czas” (eventy, pikniki, dni otwarte)
 • Domowy mini warsztat
 • Reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne)
 • Arteterapia

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień, prawa, spraw socjalno – bytowych
W ramach reintegracji zawodowej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych tj.:

 1. Warsztaty reintegracji zawodowej w trzech obszarach zawodowych:
  • Pracownik obsługi klienta
  • Opiekun osoby zależnej
  • Pracownik remontowo – budowlany
 2. Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 3. Trening obsługi komputera
 4. Kursy zawodowe kwalifikacyjne
 5. Staże u lokalnych pracodawców

Grupa docelowa

Wsparciem objętych zostanie 252 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami Wrocławia. Uczestnikami projektu są osoby spełniające kryteria z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, opuszczające Zakłady Karne, uzależnione od alkoholu, środków odurzających, chore psychicznie, będące w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław

Kontakt

Biuro projektu „Centrum Kompetencji”
ul. Strzegomska 49, pok. 25, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 20/21
E-mail: 
ck@wci.wroclaw.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa projektu „Centrum Kompetencji” »