Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu

Grafika zawierająca logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, herb Dolnego Śląska, flaga UE z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
Lider projektu: Gmina Wrocław
Partner: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

Cel projektu

Poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej we Wrocławiu przy ul. Skoczylasa 8 w okresie 01.11.2019 – 30.04.2022 r.

Działania w projekcie

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług reintegracji społeczno-zawodowej realizowanej w Klubie Integracji Społecznej. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika.

Formy wsparcia

W ramach Reintegracji społecznej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania społecznego w formach zajęć indywidualnych i grupowych.

Zajęcia grupowe będą realizowane w formie 4 obszarów wsparcia, tj.:

 1. Rodzina+:
  • Poradnia rodzinna
  • Warsztaty kulinarne
  • Zajęcia artystyczne „Wspólne świętowanie”
  • Warsztaty tematyczne: sytuacje konfliktowe, nawiązywanie kontaktów społecznych, gospodarstwo domowe, budżet domowy, budowanie relacji w rodzinie, asertywność, kontakty społeczne, wspólne spędzanie czasu, umiejętność prowadzenie gospodarstwa domowego, poradnictwo finansowe
 2. Zdrowie+:
  • Grupa wsparcia Życie bez uzależnień
  • Warsztaty prozdrowotne
  • Zajęcia ruchowe
  • Prowadzenie zdrowego trybu życia
  • Zdrowe odżywianie
  • Rozwój przez sport
  • Kształtowanie zdrowych nawyków
 3. Cafe Internet:
  • Funkcjonowanie kafejki internetowej
  • Warsztaty tematyczne: jak być online, bezpieczeństwo w sieci, obsługa komputera, social media, kompetencje informatyczne, wykorzystanie komputera w życiu codziennym, określenie własnego potencjału, samoświadomość rozwoju
 4. Hobby:
  • Spotkania przy szyciu i nie tylko
  • Szafing – stylizacja, wymiana i naprawa ubrań
  • Planowanie zakupów
  • Wolontariat. Jak pomagać innym
  • Wyjścia integracyjne – rozwój zainteresowań, budowanie relacji,
  • Gospodarowanie budżetem
  • Reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne)

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne w Punkcie Porad Prawnych oraz w zakresie indywidualnych potrzeb w ramach reintegracji społecznej.

W ramach Reintegracji społeczno-zawodowej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych. Reintegracja społeczna będzie realizowana w 4 obszarach, tj.:

 1. Rodzina+:
  • Poradnictwo rodzinne
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztat umiejętności społecznych: budowanie relacji w rodzinie, asertywność, wspólne spędzanie czasu, utrzymywanie kontaktów społecznych, komunikacja
 2. Zdrowie +:
  • Warsztaty prozdrowotne
  • Grupa wsparcia „Życie bez uzależnień”
  • Zajęcia ruchowe
  • Prowadzenie zdrowego trybu życia
  • Zdrowe odżywianie
  • Rozwój przez sport
  • Kształtowanie zdrowych nawyków
 3. Moje miejsce we Wrocławiu:
  • Wyjścia integracyjne
  • Wolontariat
 4. Rynek pracy i ja:
  • Doradztwo zawodowe
  • Warsztaty poruszania się po rynku pracy
  • Warsztaty z organizacji pracy
  • Zasady bezpieczeństwa w pracy
  • Analiza mocnych i słabych stron
  • Wyznaczanie celów i planowanie
  • Przełamywanie barier utrudniających wejście na rynek pracy
  • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych

W ramach Reintegracji zawodowej realizowane będą:

 1. Szkolenia komputerowe
 2. Szkolenia szycie i przeróbki krawieckie
 3. Kursy zawodowe kwalifikacyjne
 4. Warsztaty Team Building
 5. Staże u lokalnych pracodawców

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne w Punkcie Porad Prawnych oraz w zakresie indywidualnych potrzeb uczestnika.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Wrocławia bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo, niepobierający emerytury i renty).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania

 • Całkowita wartość projektu: 3 374 566,44 zł
 • Całkowita kwota dofinansowania: 3 205 838,11 zł
 • Kwota dofinansowania dla Wrocławia: 1 063 287,31 zł
 • Wkład własny: 168 728,33 zł

Termin realizacji

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2019
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław

Biuro projektu

Wrocław, ul. Strzegomska 49, pok. 11
(budynek Wrocławskiego Centrum Integracji)
tel. 71 782 35 11

Jesteś bez pracy? Nie posiadasz renty lub emerytury? Zgłoś się do Wrocławskiego Centrum Integracji!

Oferujemy szkolenia zawodowe, kursy komputerowe, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Szkolenia zawodowe połączone są z wypłatą środków finansowych.

Rekrutacja odbywa się w godz. 8:00 – 16:00, ul. Strzegomska 49 (Wrocław), tel. 71 782 35 11.