Wrocławski Opiekun Dzienny

Zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny” ma na celu umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Zadanie skierowane jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którym skorzystanie z usług dziennego opiekuna ma umożliwić powrót na rynek pracy. Dodatkowo w ramach zadania zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad 4-5 dzieci dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do domowych (np. własne mieszkanie).

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.opiekun.wci.wroclaw.pl