Projekt „Praca dla lokalnej społeczności”

Zadanie „Praca Dla Lokalnej Społeczności” finansowany jest ze środków Gminy Wrocław. W ramach projektu organizowaliśmy prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane przez Sądy Rejonowe dla Wrocławia. Osoby skierowane wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Prace organizowane były przez Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

W okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017 Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyki skierował do prac społecznie użytecznych 205 osób, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna skierował 289 osób, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście 2 osoby. Do końca sierpnia 2017 roku Sądy Rejonowe skierowały do Centrum Integracji Społecznej ogółem 496 osób, którym zasądzono łącznie 64062 godziny do odpracowania, w tym odpracowano już 29595,5 godziny. Całość zasądzonych godzin przy pracach społecznie użytecznych odpracowało łącznie 126 osoby. W stosunku do 27 osób zastosowano zastępczą karę pozbawienia wolności, w stosunku do 3 osób odroczono wykonywanie kary, a 1 osobie uznano karę za wykonaną. Pozostałe godziny zostaną odpracowane w kolejnych miesiącach 2017 roku, ponieważ Sądy orzekają najczęściej możliwość odpracowania od 20 do 40 godz./m-c przez jedną osobę skazaną.

Skazani kierowani byli przez Sądy do odbycia prac społecznie użytecznych w zamian za karę pozbawienia wolności za popełnienie następujących czynów karalnych: kradzież–21,7%, jazda w stanie nietrzeźwym i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym– 12 %, posiadanie niedozwolonych środków psychotropowych – 3%, przywłaszczenie i niszczenia mienia – 10,5 %, inne – 29%, obraza i okłamywanie służb porządkowych (policja, straż miejska) – 7%, brak informacji w orzeczeniu- 8%, niepłacenie alimentów – 4%, pozostałe (w tym oszustwa na rzecz Skarbu Państwa i podrabianie dokumentów)- 4,8%.

Prace wykonywane były w podstawowych 3 grupach: remontowo – budowlana, porządkowa oraz pielęgnacja terenów zielonych. Zorganizowano prace na terenie następujących placówek: Schronisko dla Kobiet prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie, Szkoła Podstawowa nr 85, Gimnazjum nr 22, Przedszkole nr 56, Przedszkole nr 4, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom, Wrocławskie Centrum Integracji, Samorządowa Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia Osiedle Muchobór Mały, Stowarzyszenie Klub Krzewienia Abstynencji „Odnowa”, Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”,  Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu, Przedszkole Integracyjne nr 89 im. J. Tuwima, Dolnośląski Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych
i słabo Widzących we Wrocławiu, Przedszkole nr 96, Fundacja Przyjazny Dom im. S. Jabłonki we Wrocławiu, Noclegownia dla mężczyzn Towarzystwa Św. Brata Alberta we Wrocławiu, Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych- Partynice, Osiedlowy Ludowy Klub Sportowy „Piast”, Przedszkole nr 49 we Wrocławiu, Przedszkole nr 10 we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny, Przedszkole nr 146 we Wrocławiu, Przedszkole nr 121 we Wrocławiu, Przedszkole nr 71 we Wrocławiu, Parafia św. Wawrzyńca, Przedszkole nr 15 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 28 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 68 we Wrocławiu, Przedszkole nr 111 we Wrocławiu, Fundacja „Dom Pokoju”, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala”, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Przedszkole nr 14 we Wrocławiu, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu, Przedszkole nr 147 we Wrocławiu, Stowarzyszenie „Klub na Fali”, Przedszkole nr 95 we Wrocławiu, Przedszkole nr 41 we Wrocławiu, a także na terenie Cmentarzy: Pawłowice, Jerzmanowo i Kiełczów.

W 2017 roku przeprowadzono następujące prace społecznie-użyteczne:

  • comiesięczna opieka nad grobami osób pochowanych przez MOPS we Wrocławiu na cmentarzach: Jerzmanowo, Pawłowice, Kiełczów. Prace polegały na: koszeniu trawy porastającej miejsca pochówku oraz w ciągach komunikacyjnych (miesięcznie około 5500 m2), niwelowanie terenu, naprawa lub wymiana krzyży, usuwaniu zniszczonego obramowania, odchwaszczanie i plewienie, porządkowanie mogił, porządkowaniu miejsc przyległych – usuwaniu śmieci, liści i gałęzi;
  • prace porządkowe – na wszystkich obiektach (zamiatanie, odśnieżanie, usuwanie nieczystości, itp),
  • drobne prace remontowo- budowlane (uzupełnianie ubytków w ścianach, malowanie ścian, sufitów, drzwi, okien, kaloryferów, lamperii itp.),
  • prace konserwatorskie (naprawa: zamków, ławek, mebli biurowych, kontaktów, gniazdek, wymiana żarówek, malowanie ławek i inne.),
  • prace porządkowe na terenach zielonych (koszenie, grabienie liści, plewienie, kopanie pod nasadzenia, przecinanie drzewek i krzewów)

Ponadto w 2017 roku w ramach udoskonalenia projektu „Praca Dla Lokalnej Społeczności- Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” (WCSN) rozszerzono zakres prac o usuwanie aktów wandalizmu i elementów mowy nienawiści w postaci graffiti z przestrzeni miejskiej Wrocławia. Osoby skierowane przez Sąd, pracują przy usuwaniu elementów graficznych mowy nienawiści z wrocławskich murów i budynków.
W ramach tego projektu podjęto współpracę z Zarządcami nieruchomości, którzy zgłaszają akty wandalizmu w swoich zasobach poprzez Centrum Zgłoszeń na stronie www.wcsn.pl . Rozszerzenie zakresu prac jest odpowiedzią na stale wzrastającą liczbę osób kierowanych przez Sądy Rejonowe, co jest efektem zwiększonej popularności orzeczeń kary ograniczenia wolności we wrocławskim sądownictwie.

Projekt WCSN ma na celu nie tylko umożliwienie skazanym odpracować swoje przewinienia, ale także uczulić mieszkańców Wrocławia na problem, jakim jest szerzenie nienawiści. Dzięki temu obywatele będą zmotywowani do reakcji na zjawisko wandalizmu w przestrzeni miejskiej.

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej cieszy się wsparciem wielu partnerów, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i praktycznym. Projekt został objęty patronatem Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości, zgodnie z uchwałą nr 6/2016, a koordynację nad nim sprawuje Dolnośląska Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Liderami Projektu są Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w których imieniu założenia projektu realizuje WCI i Biuro Kuratora Okręgowego – w szczególności kuratorska służba sądowa okręgu wrocławskiego.

 

Wykonanie wyroków orzeczonych w latach 2014-2017  w zakresie prac społecznie – użytecznych:

ROK

Ilość osób skierowanych przez kuratorów na prace społecznie użyteczne

Ilość godzin zasądzonych

Ilość godzin odpracowanych

Procent wykonania wyroków

Ilość osób, które odpracowały cały wyrok

Procent osób, które odpracowały cały wyrok

2014

249

17 588

8 831

50,2%

163

55,0%

2015

251

16 570

10 181

49.5 %

155

48,6 %

2016

577

72 845

24 267

33,3 %

206

35,7 %

2017*

496

64 062

29 595

46,2%

126

25,4%

*  Dane za okres 1.01.2017-31.08.2017

 

Osoby kierowane do prac społecznie użytecznych mają zapewnioną pomoc psychologiczną, szczególnie w zakresie motywowania do podjęcia terapii odwykowej, korzystania z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i motywacji do podjęcia zatrudnienia. Umożliwiamy jednocześnie korzystanie z konsultacji prawnych. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie Wrocławskiego Centrum Integracji mogą korzystać z zabiegów higienicznych (mycie, kąpiel oraz pranie odzieży osobistej).

 

Biuro „Praca dla lokalnej społeczności”
Romuald Gebel
pok. 1
tel. 71 782 35 28
e-mail: romuald.gebel@wci.wroclaw.pl